Latvian - World - Directory

(0 to 10) of 100 Next
Kustība "Par dzīvību!"
AizstÄ?v cilvēka dzÄ«vÄ«bu no tÄ?s ieņemÅ¡anas brīža lÄ«dz cilvēka dabÄ«gajai nÄ?vei
http://www.prolife.lv/
 
VirtuÄ?lÄ? BaznÄ«ca
SabiedriskÄ?s organizÄ?cijas "VIRBA" un citu kristieÅ¡u veidots portÄ?ls
http://www.baznica.lv/
 
Dace ČaklÄ?
ZvērinÄ?ts notÄ?rs
http://www.notariats.lv
 
Baltijas Tirdzniecības šķīrējtiesa
PastÄ?vÄ«ga Å¡Ä·Ä«rējtiesa
http://www.solutio.lv/
 
AdministratÄ«vÄ?s tiesÄ«bas
Latvijas UniversitÄ?tes JuridiskÄ?s fakultÄ?tes ValststiesÄ«bu zinÄ?tņu katedras lektora Henrija Buka-Vaivada mÄ?jas lapa administratÄ«vajÄ?s tiesÄ«bÄ?s
http://home.lanet.lv/~henrijs/
 
Bļugers un Plaude
ZvērinÄ?tu advokÄ?tu birojs
http://www.blueger-plaude.lv/
 
Autortiesības
Nevalstiska, neatkarÄ«ga institÅ«cija, kas darbojas pastÄ?vÄ«gi un ir tiesÄ«ga izÅ¡Ä·irt civiltiesiskus strÄ«dus starp juridiskÄ?m un fiziskÄ?m personÄ?m, neatkarÄ«gi no to atraÅ¡anÄ?s vietas LatvijÄ?
http://www.autornet.lv/tiesibas/
 
UgÄ?les ērÄ£eļbÅ«ves darbnÄ«ca
KristÄ«gais žurnÄ?ls
http://www.zl.lv/LATVIAN/on99c1261513_ergeles.htm
 
Latvijas Kristīgais Radio
Radio mērÄ·is ir palÄ«dzēt izprast BÄ«beli kÄ? Dieva vēsti cilvēcei
http://www.lkr.lv/radio.htm
 
LielvÄ?rdes evaņģēliski luteriskÄ? draudze
Luterisma Mantojuma Fonds ir bezpeļņas organizÄ?cija
http://www.ltn.lv/~dainize/baznica/lielv.html
 
(0 to 10) of 100 Next

 

Copyright © 2007 - 2020 Bizzfind. All Rights Reserved.